Občanské právo

Hledáte advokáta na občanské právo? Prodáváte, kupujete či darujete nemovitost nebo movitou věc? Chcete zřídit nebo zrušit zástavní právo či věcné břemeno? Uzavíráte smlouvu o dílo? Chystáte se podepsat nájemní smlouvu? Vymáháte nároky po dopravní nehodě? Máte spor se sousedem? Dluží Vám někdo peníze?

 

Oblasti občanského práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní poradenství:

  • ochrana osobnosti (zadostiučinění, náhrada nemajetkové újmy v penězích apod.)
  • spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody, sepis obchodních podmínek, příprava vzorových smluv apod.)
  • vlastnické právo (ochrana vlastníka, vlastnictví bytů, nebytových prostor, spoluvlastnictví, věcná břemena, apod.)
  • náhrada škody (včetně nároků za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy či nesprávným úředním postupem) a bezdůvodné obohacení
  • náhrada škody a nemajetkové újmy po dopravních nehodách nebo trestných činech
  • dědické právo (pomoc při sepisování závětí, zastupování v dědických sporech apod.)
  • závazkové právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, – nájemní smlouvy, provádění úschov apod.)
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, postoupení pohledávky apod.)
  • pojišťovnictví (právní pomoc při jednání s pojišťovnou)
  • vymáhání pohledávek ve vykonávacím či exekučním řízení

Občanské právo je nejčastějším odvětvím práva, se kterým se běžný člověk setká.

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Sepíšeme kupní smlouvu, provedeme úschovu a připravíme návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Způsobil Vám někdo škodu? Vymůžeme ji pro Vás.

Neprovedl zhotovitel dílo dle Vaší smlouvy? Sjednáme nebo vymůžeme slevu z ceny.

Chce po Vás banka náhradu za předčasné splacení hypotečního úvěru? Budeme s bankou jednat o oprávněnosti a případném snížení.

Provedl zhotovitel stavbu v rozporu se smlouvou? Pomůžeme Vám.

 

 

Kontaktujte nás

5 + 12 =